विठ्ठल रुक्मिणी ऑनलाईन दर्शन आणि ऑनलाईन डोनेशनची सुविधा लवकरच...
श्री.विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती देवस्थानच्या जमिनी भाड्डे पट्टे ने देणे बाबत जिल्हा निहाय यादी व निविदा अर्जाचा नमुना

खालील प्रमाणे
 • सोलापूर १) मौजे औज (आहेरवाडी) ता.दक्षिण सोलापूर
 • २) मौजे बेलाटी ता.उत्तर सोलापूर 3) मौजे वडाळा ता.उत्तर सोलापूर
 • अमरावती १) मौजे चिकली वैद्य नांदगाव खंडेश्वर २) मौजे गावनेर तळेगाव नांदगाव 3) मौजे कान्जहारा नांदगाव ४) मौजे खाराबिगुंड नांदगाव खंडेश्वर ५) मौजे वाटापूर नांदगाव खंडेश्वर
 • यवतमाळ १) मौजे खाराखेडा संझा नेर २) मौजे नादरथ नेर ३) मौजे सावरगाव नेर ४) मौजे विरूळ राळेगाव
 • वर्धा १) मौजे समुद्रपूर
 • नागपूर १) मौजे भिसनुर नरखेड २) मौजे धापेवाडा कलमेश्वर
 • 3) मौजे खानगाव कलमेश्वर
 • अहमदनगर १) मौजे देऊळगाव श्रीगोंदा २) मौजे घोडेगाव नेवासा
 • सातारा १) मौजे पेराले कराड २) मौजे यशवंत नगर कराड
 • उस्मानाबाद १) मौजे कारंजा परंडा
 •