||जय जय राम कृष्ण हरी||जय जय राम कृष्ण हरी||             --: मा.अध्यक्ष / सदस्य व प्रशासक यांचा कार्यकाल दर्शविणारा तक्ता :--
                                                       
 

 

* सन ०३/०७/२०१७ ते आज अखेर *

अ.क्र.

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

पद

कार्यकाल

१.

अध्यक्ष

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

०३/०७/२०१७

ते

आज अखेर 

२.

मा.श्री.गहिनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज (औसेकर)

सहअध्यक्ष

३.

मा.आमदार श्री. रामचंद्र शिवाजी कदम, 

सदस्य

४.

श्रीमती. शकुंतला विजयकुमार नडगिरे  

सदस्य

५.

मा.श्री. दिनेशकुमार सदाशिव कदम

सदस्य

६.

मा.श्री.भास्करगिरी गुरु किसनगिरी बाबा

सदस्य

७.

मा.श्री. संभाजी हिरालाल शिंदे 

सदस्य

८.

मा. आमदार श्री. सुजितसिंह मानसिंग ठाकूर

सदस्य

९.

मा. श्री. ह.भ.प. ज्ञानेश्वर नामदेव देशमुख (जळगावकर)

सदस्य

१०

मा. अॅड. माधवी श्रीरंग निगडे

सदस्य

११.

मा. श्री. प्रकाश रुस्तुमरव जवंजाळ

सदस्य

१२.

मा. श्री. भागावातभुषण अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी. 

सदस्य

१३.

मा. श्री. ह.भ.प. शिवाजीराव सदाशिवराव मोरे 

सदस्य

१४.

सौ. साधना नागेश भोसले 

पदसिद्ध सदस्य

 १५.


 १६. 

मा. श्री. तुषार ठोंबरे


मा. श्री. बालाजी पुद्दुलवाड 

कार्यकारी अधिकारी


व्यवस्थापक


* सन २७/०४/२०१७ ते ०३/०७/२०१७ *

अ.क्र. 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे 

पद  

कार्यकाल  

 

श्री. राजेन्द्र बबनराव भोसले (भा.प्र.से.)

 

(जिल्हाधिकारी, सोलापूर) 

 

सभापती  

 

२७/०४/२०१७

ते  

०३/०७/२०१७   

२.

डॉ. श्री. विजय देशमुख     

( कार्यकारी अधिकारी तथा   उपजिल्हाधिकारी,पंढरपूर )

 

सदस्य  

 

*सन १९/०९/२०१६ ते २७/०४/२०१७ *

 

अ.क्र. 

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे 

 

पद  

 

कार्यकाल   

श्री. रणजीत कुमार (भा.प्र.से.) 

( जिल्हाधिकारी, सोलापूर) 

 

सभापती  

 

१९/०९/२०१६  

ते  

२७/०४/२०१७ २.

डॉ. श्री. विजय देशमुख     

( कार्यकारी अधिकारी तथा  

  उपजिल्हाधिकारी,पंढरपूर )

 

सदस्य  


 

*सन १४/०७/२०१६ ते १९/०९/२०१६ *

 

अ.क्र. 

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे 

 

पद  

 

कार्यकाल  

 

 

श्री. रणजीत कुमार (भा.प्र.से.) 

(जिल्हाधिकारी, सोलापूर) 

 

सभापती  

 


१४/०७/१६  

ते  

१९/०९/२०१६ 


२.


श्री. संजय बाबुराव तेली    

( प्र. कार्यकारी अधिकारी तथा  

उपजिल्हाधिकारी,पंढरपूर )

 

सदस्य  

 

 

* सन ०२/०५/२०१६ ते १४/०७/२०१६*

 

अ.क्र. 

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे 

 

पद  

 

कार्यकाल  

 

श्री. रणजीत कुमार (भा.प्र.से.) 

(जिल्हाधिकारी, सोलापूर) 

सभापती  

 

०२/०५/१६  

ते  

१४/०७/१६ 

२.

श्री. शिवाजी त्रंबक कादबाने  

(उपजिल्हाधिकारी तथा 

       कार्यकारी अधिकारी)

सदस्य  

 

                 * सन ११/०६/२०१५  ते  ०१/०५/२०१६  पर्यंत  *


 अ.क्र.

 मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

 पद

 कार्यकाल
श्री. तुकाराम मुंढे (भा.प्र.से.)

(जिल्हाधिकारी, सोलापूर)

 

सभापती

 

११/०६/२०१५

ते

०१/०५/२०१६श्री.शिवाजी त्रंबक कादबाने

(उपजिल्हाधिकारी तथा 

कार्यकारी अधिकारी)

 

सदस्यदि. २६/०२/१९८५ ते दि. ११/०६/२०१५ पर्यंत चे मा.अध्यक्ष / सदस्य व प्रशासक यांचा कार्यकाल दर्शविणारा तक्ता

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

श्री. त्रिंबक शिवराम भारदे

अध्यक्ष

 

 

१३/०३/१९८५

 

ते

 

१८/१२/१९९०

 

२.

श्री. रामचंद्र गोपाल शेलार

उर्फ शेलार मामा

सदस्य

३.

श्री.रामदास महाराज कैकाडी

सदस्य

४.

श्री. उल्हास पवार

सदस्य

५.

श्री. रामदास बाबू मनसुख

सदस्य

६.

श्री. नारायण दत्तात्रय बडवे

सदस्य

श्री.वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य

 


* सन १९९० ते १९९७ *


 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

श्री त्रिंबक शिवराम भारदे

अध्यक्ष

 

 

 

 

१९/१२/१९९०

 

ते

 

१०/०३/१९९७

२.

श्री रामचंद्र गोपाल शेलार

उर्फ शेलार मामा

 

सदस्य

३.

श्री रामदास महाराज कैकाडी

सदस्य

४.

श्री उल्हास पवार

सदस्य

५.

श्री नंदलाल माधवलाल धूत

(१९९३ ला मयत)

सदस्य

(१९/१२/१९९० ते २६/०४/१९९३)

६.

श्री संपतराव रामचंद्र जेधे

(१९९३ पासुन)

सदस्य

श्री बाळासाहेब बडवे

सदस्य

श्री वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य  

* सन १९९७ ते २००१ *

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

श्री. विवेकानंद वास्कर महाराज

अध्यक्ष

 

 

११/०३/१९९७

ते

२८/०६/२००१ 

२.

श्री. सुनील रुकारी

सदस्य

३.

श्री. सुरेश खिस्ते

सदस्य

४.

श्री. दतात्रय भोसले

सदस्य

५.

आचार्य श्री. किशोर व्यास 

सदस्य

६.

श्री. अजित रामकृष्ण बडवे

सदस्य

श्री. उमाकांत उत्पात

सदस्य


 

श्री. दीपक कपूर (भा.प्र.से.) 

 

प्रशासक

 

१०/०९/१९९९

 

१६/०४/२००१

 

 

श्री.बी.व्ही. गोपाल रेड्डी (भा.प्र.से.) 


प्रशासक

१६/०४/२००१

३०/०७/२००१


* सन २००१ ते २००९ *

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य

यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

श्री. शशिकांत गोपाल पागे

अध्यक्ष

 

 

२९/०६/२००१

ते

२३/०७/२००९

 

 

२.

श्री. रामदास महाराज कैकाडी

सदस्य

३.

श्री. संपतराव जेधे

सदस्य

४.

श्री. गहिनीनाथ महाराज औसेकर

सदस्य

५.

श्री.विठ्ठल पदमाकर हरिदास

सदस्य

६.

श्री. विलास भारत बडवे

सदस्य

श्री. वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य


* सन २००९ ते २०११ *

अ.क्र.

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

पद

कार्यकाल

१.

श्री. शशिकांत गोपाल पागे

अध्यक्ष

 

 

२४/०७/२००९

ते

१५/०१/२०१४ 

 

 

२.

श्री. अरविंद नळगे.

सदस्य

३.

श्री. वसंत पाटील

सदस्य

४.

श्री. जयसिंग शंकरराव मोहिते-        पाटील

सदस्य

५.

श्री. जयंत भंडारे

सदस्य

६.

श्री. बाळासाहेब बडवे

सदस्य

श्री. वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य


* सन ०९/०६/२०११ ते १५/०१/२०१४ *

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य

यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

डॉ.श्री.जगदीश पाटील (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष

 

०९/०६/२०११

 

ते

 

१५/०१/२०१४

 

 

२.

श्री. अरविंद नळगे.

सदस्य

३.

श्री. वसंत पाटील

सदस्य

४.

श्री. जयसिंग शंकरराव मोहिते-पाटील

सदस्य

५.

श्री. जयंत भंडारे

सदस्य

६.

श्री. बाळासाहेब बडवे

सदस्य

श्री. वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य

 

* सन ३०/०८/२०११ ते १५/०१/२०१४ *


 

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य

यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल


१.

 

श्री. गोकुळ मवारे (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष

(३०/०८/२०११ ते

३१/०८/२०१२

 

 

०९/०६/२०११

 

ते

 

१५/०१/२०१४

 

 

२.

श्री. अरविंद नळगे.

सदस्य

३.

श्री. वसंत पाटील

सदस्य

४.

श्री. जयसिंग शंकरराव मोहिते-पाटील

सदस्य

५.

श्री. जयंत भंडारे

सदस्य

६.

श्री. बाळासाहेब बडवे

सदस्य

श्री. वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य

 

* सन ३१/०८/२०१२ ते १५/०१/२०१४ *

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

 

श्री. रामचंद्र महादेव उर्फ

  अण्णासाहेब डांगे

अध्यक्ष

३१/०८/२०१२

ते १५/०१/२०१४

 

 

 

३१/०८/२०१२

 

ते

 

१५/०१/२०१४

 

 

२.

श्री. अरविंद नळगे.

सदस्य

३.

श्री. वसंत पाटील

सदस्य

४.

श्री. जयसिंग शंकरराव मोहिते-पाटील

सदस्य

५.

श्री. जयंत भंडारे

सदस्य

६.

श्री. बाळासाहेब बडवे

सदस्य

श्री. वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य


* सन २८/०२/२०१४ ते ११/०६/२०१५ *

 

अ.क्र.

 

मा. अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे

 

पद

 

कार्यकाल

१.

श्री. रामचंद्र महादेव उर्फ

   अण्णासाहेब डांगे

 

अध्यक्ष

 

 

 

 

३१/०८/२०१२

 

ते

 

११/०६/२०१५

 

 

२.

श्री. अरविंद नळगे

सदस्य

३.

श्री. वसंत पाटील

सदस्य

४.

श्री. जयसिंग शंकरराव मोहिते-पाटील

 

सदस्य

५.

श्री. जयंत भंडारे

सदस्य

६.

श्री. बाळासाहेब बडवे

सदस्य

श्री. वासुदेव नारायण उत्पात

सदस्य